Famous citizen of Argentina JORDAN CZESLAW WYSOCKI / JORDAN SZCZESLAW WYSOCKI - his life in Poland, family first documents uncovered in Poland!

 

Sławny obywatel Argentyny JORDAN CZESLAW WYSOCKI / JORDAN SZCZĘSŁAW WYSOCKI - jego życie w Polsce, odnalezione jego i jego rodziny pierwsze dokumenty! 


 

 

 

To be noted: The true year of the birth of Jordan Czeslaw Wysocki is not 1839 (as given in all encyclopaedias) but 1837, his first names were not Jordan Czeslaw, but Jordan Szczeslaw, and finally the first name of his father was not August, but Augustyn.

Do poprawienia danych: Prawdziwa data urodzenia Jordana Czesława Wysockiego to nie rok 1839 (podawana w encyklopediach) ale 1837, jego imiona to nie Jordan Czesław, ale Jordan Szczęsław, i wreszcie imię jego ojca to nie August, ale Augustyn.

 

Below please find the scan of his original birth record from Poland, as well as of his sister Stanislawa Augusta Wysocka:

Poniżej zamieszczam skany oryginalnego wpisu jego urodzenia z Polski, jak również wpisu urodzenia jego rodzonej siostry Stanisławy Augusty Wysockiej:

 

I. The birth record of JORDAN SZCZESLAW WYSOCKI 

I. Wpis urodzenia JORDANA SZCZĘSŁAWA WYSOCKIEGO 

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

To enlarge please click on scan


Litteral full text in Polish-English language/pełny tekst w j. polskim-j. ang.: 


Pinczow. 42.
Działo się w Pinczowie Dnia Szesnastego Lutego Tysiąc Ośmset Trzydziestego Siódmego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Wżny Augustyn Wysocki Profesor Szkół Obwodowych liczący lat pięćdziesiąt dwa w Pinczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Inspektora Szkól lat pięćdziesiąt sześć i Urodzonego Marcina Baszewiewicza(?) lat piećdziesiąt mającego Nauczyciela przy Szkole Obwodowej obudwóch w Pinczowie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci Meskiej w Pinczowie Urodzone w dniu trzynastym Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie Osmej rano z jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu Dzisiejszym przez Wmgo Wincentego Klamczyńskiego Wikaryusza odbytym nadane zostały imiona Jordan Szczesław, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymienieni WJX Bazyli Kowalski i Wmżna Tekla Kulikowska. Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany przez Nas i Stawających podpisany.              

                                                                                      Grzegorz Suchański Pleban Pinczowski
August: Wysocki                                                                              Marcin Banasiewicz
Bazyli Kowalski


Pinczow 42
It happened (took place) in Pinczow on the day sixteen of February of the year one thousand eight hundred thirty seven at three o'clock PM. It presented himself Esquire Augustyn Wysocki the Professor at the Local Schools aged fifty two years, living in Pinczow, in the presence of Reverend Priest Bazyli Kowalski the Inspector at  the Schools, aged fifty six years, and Noble Marcin Baszewiewicz(spe) aged fifty years the teacher at the local school in Pinczow, both living in Pinczow, and he presented me the child of the male sex born in Pinczow on the day thirteen of the current month and year at eight o'clock in the morning from his wife Monika nee family Marczynski aged forty years. To this child, with the Holy Baptism made today by rev. priest Wincenty Klamczynski the vicary, there were given the first names Jordan Szczeslaw, and his Godparents were above mentioned Reverend Priest Bazyli Kowalski and Esquire Tekla Kulikowska.
This act was read to the witnesses and petitioners, and signed by me and petitioners.
                                                                           (sign.) Grzegorz Suchanski, parish Pinczow parson
(sign.) August: Wysocki (sign.)                                            (sign.) Marcin Banasiewicz(spe)    
(sign.) Priest Bazyli Kowalski

II. The birth record of STANISLAWA AUGUSTA WYSOCKA

 II. Wpis urodzenia STANISŁAWY AUGUSTY WYSOCKIEJ

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

To enlarge please click on scan


Litteral full text in Polish-Englishlanguage/pełny tekst w j. polskim-j.ang.:


Pinczow 70.
Działo się w Pinczowie Dnia Jedenastego Maia Tysiąc Ośmset Trzydziestego trzeciego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Urdz. Augustyn Wysocki Profesor lat czterdzieści siedm maiący w Pinczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Rektora lat pięćdziesiąt trzy, i Ur. Ignacego Checińskiego Profesora Szkoł Wojewódzkich lat trzydzieści sześć mający, obudwóch w Pinczowie zamiezkałych, i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej w Pinczowie Urodzone w dniu Osmym bieżącego Miesiąca o godzinie piatej po południu, z Jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat trzydzieści siedm maiącej, Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Stanisława Augusta, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniani WJX Bazyli Kowalski Rektor i Tekla Kulikowska, Asystowali Urodz. Ignacy Checiński Profesor i Maryanna Pożnańska, Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas i Stawających podpisany.
Aug: Wysocki                                                            Grzegorz Suchański Pleban Pinczowski
Bazyli Kowalski
Ignacy Chęciński


Pinczow 70.
It happened (took place) in Pinczow, on the eleventh Mai of the year one thousand eight hundred thirty three at three o'clock PM, it presented himself Noble Augustyn Wysocki the Professor aged forty seven years, living in Pinczow, in the presence of Reverend Priest Bazyli Kowalski Rector, aged fifty three years, and Noble Ignacy Checinski Professor of the Voivodeship Schools aged thirty six years, both living in Pinczow, and he presented me the child of the female sex, born in Pinczow on the eight day of the current month and year at five o'clock PM, from his wife Monika nee family Marczynski aged thirty seven years. To this child, with the Holy Baptism made today there were given first names Stanislawa Augusta, and her Godparents were above mentioned Reverend Priest Bazyli Kowalski rector, and Tekla Kulikowska, and Assistants were Noble Ignacy Checinski Professor, and Maryanna Poznanska. This act was read to the petitioners and witnesses, and signed by me and petitioners.
                                                                      (sign.) Grzegorz Suchanski, parish Pinczow parson
(sign.) Aug: Wysocki
(sign.) Bazyli Kowalski
(sign.) Ignacy Checinski


 

From a/m records we can tell about the members of the family Wysocki's and other person living in the town of Pinczow, Poland (under Russia) in the 19th century:

I. Augustyn Wysocki, professor/teacher of the local/voivodeship schools in this Pinczow (teaching geography and arithmetic), the Polish noble, gentry family roots - born abt 1785/6 in ........

II. His wife Monika Wysocka nee family Marczynski - born abt 1796/7 in .................

III. Their daughter Stanislawa Augusta Wysocka - born in 1833 in this Pinczow  (her exact birth date/time is the 8th of May, 1833, at 5.00 PM).

IV. Their son Jordan Szczeslaw Wysocki - born in 1837 in this Pinczow (his exact birth date/time is the 13th of February, 1837, at 8.00 AM).

 

Their family friends in this Pinczow were:

1. Marcin Banasiewicz - the professor/teacher of the schcols in Pinczow, Polish noble family

2. Ignacy Checinski - the professor/teacher of the schools in Pinczow, Polish noble family

3. Bazyli Kowalski - the Rector, Inspector of the schools in Pinczow, priest, Polish noble family

4. Tekla Kulikowska (family Kulikowski) - Polish noble family

5. Maryanna Poznanska (family Poznanski) -

The Pinczow church/parish priests were:

1. Grzegorz Suchanski - parish Pinczow parson

2. Wincenty Klamczynski - parish Pinczow vicary, Polish noble family

--

Z wyżej wymienionych wpisów o rodzinie Wysockich i ich bliskich znajomych żyjących w Pińczowie, Polska (pod zaborem Rosji) w XIX wieku możemy powiedzieć-potwierdzić:

I. Augustyn Wysocki - profesor/nauczyciel szkół wojewódzkich i obwodowych w Pińczowie, szlachcic, urodzony ok. roku 1785/6 w .................

II. Jego żona Monika Wysocka pochodząca z rodziny Marczyńskich, urodzona ok. r. 1796/7 w ..................

III. Ich córka Stanisława Augusta Wysocka - urodzona w Pińczowie w roku 1833.

IV. Ich syn Jordan Szczęsław Wysocki - urodzony w Pińczowie w roku 1837.

 

Ich przyjaciółmi w Pińczowie byli:

1. Marcin Banasiewicz - profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

2. Ignacy Chęciński - profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

3. Bazyli Kowalski - rektor, inspektor szkół w Pińczowie, ksiądz, szlachcic

4. Tekla Kulikowska (rodzina Kulikowski) - szlachcianka

5. Maryanna/Marianna Pożnańska (rodzina Poznański/Pożnański) -

Księża w parafii w Pińczowie:

1. Grzegorz Suchański - proboszcz parafii Pińczów

2. Wincenty Klamczyński - wikary parafii Pińczów, szlachcic 

 

(wszystkie te nazwiska podaję z nadzieją, że będą cenne w genealogicznych poszukiwaniach innych rodzin w Polsce).

 

Udało mi się odszukać w historycznych dokumentach Polski z XIX wieku potwierdzenie o profesorze/nauczycielu geografii i arytmetyki Augustynie Wysockim zam. w Pińczowie w XIX wieku (cała informacja wraz z nazwiskami przyda się być może nauczycielom/uczniom szkół w Pińczowie) -

Father Augustyn Wysocki's record/confirmation in Polish historical sources from the 19th century -- year 1824 - the list of main teachers' staff of the local school at the town of Pinczow:

 

Dokument/Book: "Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Rocznik instytutów religiynych i edukacyinych ... - 1824"

strona 149 podaje "Skład Zgromadzenia Nauczycielskiego Szkoły Wydziałowej w Pińczowie (wydział Akademii w Krakowie):

# Rektor ksiądz Marcin Bazyli Kowalski, uczy języka polskiego

# Prefekt ksiądz Ignacy Reynowicz, uczy religii i moralności

# Profesor Augustyn Wysocki, uczy arytmetyki i geografii

# Profesor Leopold Grabowski, uczy jezyka niemieckiego i geografii

# Zast. Profesora Jan Wittman, uczy fizyki

# Nauczyciel Wawrzeniec (Wawrzyniec) Chęciński, uczy łaciny i kaligrafii

# Nauczyciel Marcelli Banasiewicz - uczy historii powszechnej, artmetyki, geografii i technologii

# Zast. nauczyciela Stanisław Janicki - uczy języka polskiego, łaciny i historii naturalnej

 

(+ strona 147 podaje informacje o szkole: "Szkoła Wydziałowa w Pińczowie - Krótka historyczna wiadomość o Instytucie")

 


 

I'm following the genealogical researching on this family Wysocki any additional information would be be highly appreciated

.

Kontunuuję badania genealogiczne dotyczące tej rodziny Wysockich, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny.

 

Wykonał/Copyright:

Tadeusz Wysocki - członek PTG - Polskie Towarzystwo Genealogiczne, the member of the PTG - Polish Genealogical Society

Warszawa/Warszaw, Poland, 13.04.2010 Email: dho@dho.com.pl

www.narodowa.pl

Email: narodowa@narodowa.pl

  

 

 Poland, 1/05/2010

 

Below please find the scan of uncovered (second) marriage record from Pinczow 1862, Poland of the Augustyn Piotr Wysocki - the father of Jordan Szczeslaw Wysocki

Poniżej zamieszczam skan odnalezionego wpisu ślubu (drugiego) z Pińczowa z roku 1862 Augustyna Piotra Wysockiego - ojca Jordana Szczesława Wysockiego

 

I. The marriage record of AUGUSTYN PIOTR WYSOCKI:

I. Wpis ślubu AUGUSTYNA PIOTRA WYSOCKIEGO:

 

Aby powiększyć proszę kliknąć na miniaturę

To enlarge please click on scan

 

Full litteral text in Polish and English languages/pełny tekst w j. polskim/angieskim:


Pinczow. 36.
Działo się w Pińczowie dnia dwudziestego ósmego Października tysiąc
ośmset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej wieczór. Wiadomo
czynimy iż w przytomności świadków Wgo Jana Rybickiego Sekretarza
lat czterdzieści pięć i W. Antoniego Gajewskiego Kasyera Magistratu Mia-
sta Pińczowa lat trzydzieści trzy liczących tu w Pińczowie zamieszkałych
w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo przez Księdza
Franciszka Smółkę Prefekta Szkoły Gimnazjalnej Pińczowskiej pobłogo-
sławione pomiędzy Wmjy Augustem Piotrem dwojga imion Wysockim
wdowcem po zmarłej dnia dwudziestego drugiego Czerwca roku bieżącego
w Pińczowie Monice z Marczyńskich, synem niegdy Walentego i Joanny
z Urbańskich małżonków Wysockich już nieżyjących, urodzonym w Mieście
Lesznie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem obecnie lat siedemdziesiąt siedm
liczącym Profesorem Emerytem tu w Pińczowie zamieszkałym, a J Panną
Henryką Anną dwóch imion Zaborowską córką Stanisława Zaborows-
kiego rzeźbiarza i Maryanny z Niemczyńskich małżonków, urodzoną
w Mieście i Parafii Koniecpol dnia dwudziestego siódmego Lipca tysiąc
ośmset trzydziestego czwartego roku lat dwadzieścia ośm mającą tu
w Pińczowie przy Rodzicach swoich zamieszkałą. Małżeństwo to po-
przedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym
szóstym bieżącego miesiąca i roku w Kościele Parafialnym Pińczowskim o-
głoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie na niniejsze małżeńs-
two obecni temuż Aktowi rodzice Nowozaślubionej ustnie oświadczyli. Nowi
małżonkowie oświadczyli, iż żadnej umowy przedślubnej miedzy sobą niezawarli. Akt
ten stawającym i świadkom został przeczytany i przez Nas wraz z tymiż podpisany.
         Ks. Jacek Langier Pleban Parafii Pińczów Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego.
Jan Rybicki                                                Stanisław Zaborowski Ojciec
                                                                        Wysocki August:
                               A. Gajewski                              Jc. Zaboroskich
                                                                              Henryka Wysocka

Pinczow. 36.
It happened (took place) in Pinczow, on the day twenty eight October of the year
one thousand eight hundred sixty two, at five o'clock PM. We hereby announce
that in the presence of the witnesses noble Jan Rybicki the Secretary aged forty
five years, and noble Antoni Gajewski the Cashier of the Townhall of the town
of Pinczow aged thirty three years, both living here in Pinczow,
on the present day the religious marriage, by the Priest Franciszek Smolka
the Prefect of the Pinczow Secondary School blessed, was made
between noble having two first names August Piotr Wysocki
the widower after Monika (Wysocka) nee family Marczynski died
on the day twenty of June of the current year,
the son of not alive Walenty (Wysocki) and Joanna (Wysocka)
nee family Urbanski both already passed away,
born in the town and parish of Leszno in the Grand Duchy of Posen
aged on this day seventy seven years the Professor a pensioner
living here in Pinczow,
and the maiden having two first names Henryka Anna Zaborowska,
the daughter of Stanislaw Zaboroski the sculptor, and Maryanna (Zaborowska)
nee family Niemczynski born in the town and parish of Koniecpol
on the day twenty seven of July of the year one thousand eight hundred
thirty three, aged twenty eight years, living here in Pinczow.
This marriage was proceeded by three bans on the day twelve, nineteen,
and twenty six of the current month and year announced in the parish
church of Pinczow. This marriage was not as beeing protested by anyone.

The permission to this marriage was given orally by maiden parents. The new
married couple stated that no any pre-marriage agreement has
been made. This act was read to the petitioners and witnesses
and signed by me and them.
   The priest Jacek Langier, the parish Pinczow parson, the Registrar of the Civil Records
(sign.) Jan Rybicki                              (sign.) Stanislaw Zaborowski, the father
                                                                      (sign.) Wysocki August:
                            (sign.) A. Gajewski             (sign.) Jc. Zaboroskich

                                                                    (sign.) Henryka Wysocka

 

 

From a/m record we see the origin of the Jordan's father August(yn) Piotr Wysocki, as the town of Leszno, located in the Grand Duchy of Posen in the 19th century.

So, August(yn) Piotr Wysocki was born in the Leszno in abt 1785, and his parents there were Walenty Wysocki and Joanna Wysocka nee family Urbanski.

Z powyższego wpisu wynika miejsce pochodzenia ojca Jordana - Augusta (Augustyna) Piotra Wysockiego jako miasto Leszno zlokalizowane w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku.

Tak więc August(yn) Piotr Wysocki urodził sie w Lesznie w roku (około) 1785, a jego rodzicami byli Walenty Wysocki i Joanna Wysocka z domu Urbańska.

 

I'm trying to follow the genealogical research on this family Wysocki's line, this time in this Leszno in the 18th century, any additional information would be highly appreciated.

Próbuję kontunuować badania genealogiczne dotyczące linii tej rodziny Wysockich, tym razem w mieście Lesznie z XVIII wieku, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny.

 

Wykonał/Copyright:

Tadeusz Wysocki, członek PTG - Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Warszawa Email: dho@dho.com.pl

and his non-for-profit and open website/webgalerie www.narodowa.pl

 

Return to Polish Family Wysocki History / Powrót do "Historia Rodziny Wysockich"